EDITORIAL // PHOTOGRAPHY BY KO-TA SHOUJI

Photography & Styling Ko-Ta Shouji
Hair Yuko Aoi
Make Up Shino Ariizumi
Model Miyu

bb cc dd

coat VINTAGE CELINE

ee

onepiece VINTAGE GUYLAROCHE, everything else STYLIST’S OWN

ff

shirt VINTAGE YVES SAINT LAURENT, everything else STYLIST’S OWN

fff-2

shirt VINTAGE YVES SAINT LAURENT, everything else STYLIST’S OWN

fffff

onepiece VINTAGE GUYLAROCHE

h

suit KAZUKI NAGAYAMA

i

coat VINTAGE CELINE

jj kk kkk kkkk

suit KAZUKI NAGAYAMA, everything else STYLIST’S OWN

nnn

knit VINTAGE YVES SAINT LAURENT,

oo

onepiece VINTAGE GUYLAROCHE

pp

knit VINTAGE YVES SAINT LAURENT

pppppp

shirt VINTAGE YVES SAINT LAURENT, everything else STYLIST’S OWN

sss

knit VINTAGE YVES SAINT LAURENT

ttt

suit KAZUKI NAGAYAMA, everything else STYLIST’S OWN

u

shirt VINTAGE YVES SAINT LAURENT

 

header image: one piece VINTAGE GUYLAROCHE

Loading next Article